Daňové přiznání z příjmů za rok 2023

Daňové přiznání 2021

Rok se s rokem sešel a opět se přiblížila povinnost podat daňové přiznání 2021. Pojďme si objasnit termíny odevzdání Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2021 a rozdíly při odevzdání v papírové a elektronické podobě. Termíny stanovuje daňový řád, pokud se chceme vyhnout sankcím za pozdní odevzdání přiznání, je nutné je dodržet.

Základní lhůta je 1. 4. 2022

Přiznání k dani z příjmů se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2021 je do 1. 4. 2022. Týká se daňových přiznání podaných:

   • fyzicky územnímu pracovišti finančního úřadu v papírové podobě (osobně či poštou)
   • elektronicky bez daňového poradce v základní lhůtě (o problémech na straně Finanční správy jsme informovali zde).

Prodloužená lhůta do 2. 5. 2022

Základní tříměsíční lhůta prodlužující se do pondělí 2. května 2022 za účelem elektronizace správy daní:

   • prodloužení platí při podání elektronicky

Příklad: V případě, že potřebujete podat přiznání k dani z příjmů a nevyužíváte služby daňového poradce, máte dvě možnosti. Můžete podat přiznání písemně i elektronicky do 1. dubna 2022. Pokud byste to nestihli do prvního termínu, zbývá varianta podat přiznání do 2. května, ale už pouze v elektronické podobě (zdroj KAČR, časopis Auditor).

Podání s daňovým poradcem do 1. 7. 2022

Základní lhůta pro daňové přiznání 2021 se dále prodlužuje na 6 měsíců v případě, že za daňový subjekt odevzdá přiznání daňový poradce. Podmínkou je doložení plné moci ke zpracování daňového přiznání podepsané daňovým poradcem. Doložena musí být nejpozději spolu s daňovým přiznáním. Zákon nestanoví podmínku uplatnění plné moci u správce daně před uplynutím základní tříměsíční lhůty. Stačí, když bude plná moc udělená konkrétnímu poradci uplatněna až se samotným daňovým přiznáním.

   • při zplnomocnění daňového poradce se termín odevzdání prodlužuje na pátek 1. července 2022 pro papírové i pro elektronické podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob.

Příklad: Pokud za Vás daňové přiznání odevzdá daňový poradce, lze tak učinit v základní tříměsíční lhůtě do 1. dubna 2022, nebo se lhůtou pro odevzdání stává až datum 1. července 2022 (zdroj KAČR, časopis Auditor).

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za období 2021

Aktuálně se k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 vyjadřuje Finanční správa zde a také si můžete pročíst soupis nejčastějších chyb při vyplňování DPFO.

U OSVČ okamžik elektronického podání daňového přiznání ovlivňuje např. termíny pro podání přehledů na důchodové pojištění a zdravotní pojištění a splatnost doplatku pojistného.

  • Pokud by bylo přiznání (elektronicky nebo písemně) podáno do 1.4.2022
   • termínem pro podání přehledu na důchodové pojištění čas do 1.5.2022
   • podání přehledu na zdravotní pojištění do 1.5.2022
  • Pokud OSVČ podá daňové přiznání elektronicky po 1.4.2022
   • termínem pro podání přehledu na důchodové pojištění do 1.6.2022
   • podání přehledu na zdravotní pojištění do 1.6.2022

Jestliže fyzická osoba obdržela v roce 2021 příjem osvobozený od daně převyšující 5 mil. Kč, musí v termínu pro podání daňového přiznání podat příslušné oznámení. Může se jednat např. o zděděný majetek anebo i o přijaté pojistné plnění přesahující 5 mil. Kč, což se může týkat i osob postižených tornádem. Oznamovací povinnost komentuje Finanční správa zde.

Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí: test pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí se od roku 2021 prodloužil z 5 na 10 let.

Další vybrané daňové novinky u daně z příjmů fyzických osob:

Jednorázové odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů ve Vrběticích:

 • Příjem v souvislosti s touto mimořádnou událostí je od daně z příjmů OSVOBOZEN novým § 4 odst. 1 písm. g) bod 6 zákona o daních z příjmů. Tento předpis je platný od 1.1.2022.
Daňové zvýhodnění na děti od roku 2021:
 • Zvýhodnění na první dítě se nemění, zvyšuje se však daňové zvýhodnění na druhé dítě (z 19 404 Kč 22 320 Kč ročně – měsíčně z 1 617 Kč na 1 860 Kč) a na třetí a každé další dítě (z 24 204 na 27 840 Kč ročně – měsíčně z 2 017 Kč na 2 320 Kč).
Základní sleva na poplatníka:
 • Základní sleva na poplatníka se v roce 2021 zvýšila z původních 24 840 Kč na 27 840 Kč. Základní sleva na poplatníka se zvyšovala i v roce 2022, a to o 3 000 Kč. Základní sleva tedy činí 30 840 Kč za rok 2022.
Zrušení superhrubé mzdy u zaměstnanců:
 • Tuto změnu jsme již mohli pocítit od 1.1.2021. Jedná se však o tak zásadní změnu, že si ji dovolíme ještě připomenout. Při výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti již není příjem ze závislé činností navýšen o pojistné. Zálohová daň, která se odvádí státu je tedy nižší.
Sazby daně z příjmů fyzických osob:
 • Daňový balíček změnil také sazby daně z příjmů fyzických osob. Došlo ke zrušení solidární daně, která se týkala zaměstnanců a podnikatelů, kteří dosahovali vysokých příjmů. Místo toho však byly od 1.1.2021 zavedeny dvě sazby ve výši 15 % a 23 %. Sazba daně ve výši 23 % se použije na tu část základu daně, která přesahuje 48násobek průměrné mzdy (tedy nad částku 1.701.168,- Kč – za rok 2021). Jedná se o zásadní rozdíl, a proto výsledné zdanění vysokopříjmových poplatníku v roce 2021 bude vyšší. Jedná se např. o situace, kdy poplatník prodá nemovitou věc, která nebude osvobozená od daně z příjmů. Bude se pak jednat o významný rozdíl ke zdanění.

DPFO, DPPO

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

OBRAŤTE SE NA  NÁS

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00

Chcete být v obraze?

Přihlaste se k odběru