ZÁSADY OCHRANY A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále i jen „GDPR“)

I. Úvodní ustanovení

Společnost Auditorská, daňová a účetní kancelář ve Zlíně a.s. jako správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7. GDPR  i jako zpracovatel osobních údajů podle čl. 4 bod 8. GDPR  (dále i jen „Správce“) tímto svým klientům, zaměstnancům, uchazečům o zaměstnání, smluvním partnerům a jejich zástupcům, (dále i jen jako „subjekty údajů“) i ostatní veřejnosti poskytuje níže uvedené informace v souladu s čl. 13 GDPR a dále deklaruje, že přijala vhodná technická a organizační opatření pro zajištění ochrany práv subjektů údajů v souladu s požadavky GDPR.

II. Totožnost správce osobních údajů, kontaktní údaje případný zástupce

  • Obchodní firma: Auditorská, daňová a účetní kancelář ve Zlíně a.s.
  • Sídlo:  Potoky 5431, 760 01 Zlín
  • IČ: 2929 7575
  • Telefon: 724 124 529
  • E-mail: recepce@aduz.cz
  • ID datové schránky: him63bk

III. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

IV. Rozsah zpracování osobních údajů

  • Správce zpracovává osobní údaje pouze přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro které jsou zpracovány, tj. osobní údaje, které mu byly poskytnuty subjekty údajů, nebo které Správce získal na základě plnění smluvního vztahu se subjekty údajů.
  • Správce zpracovává pouze přesné a úplné osobní údaje a provádí jejich aktualizaci.
  • Správce nezpracování žádné citlivé údaje a nevede zdravotní záznamy.

V. Účel zpracování a právní základ pro zpracování

 1. Účelem zpracování poskytnutých osobních údajů je:
  • poskytování služeb Správcem podle smlouvy uzavřené s klientem, tj. výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a Správcem (při vzniku smluvního vztahu a v průběhu jeho trvání jsou Správcem vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné splnění smlouvy, kdy poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a následně plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit),
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit Správce
  • vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců a evidence uchazečů o zaměstnání u Správce

2. Správce zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 GDPR. Právním základem pro zpracování osobních údajů je tedy:

   • plnění smlouvy mezi klientem a Správcem či plnění pracovní smlouvy se zaměstnancem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu klientům (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) či oprávněný zájem správce jako zaměstnavatele podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   • souhlas subjektu osobních údajů se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s  7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby tímto subjektem.
   • plnění právních povinností, které se na Správce vztahují podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  VI. Příjemci osobních údajů

  1. Správce předává osobní údaje třetím subjektům jen v nezbytně nutné míře, kdy tyto subjekty nakládají s osobními údaji v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a zachovávají mlčenlivost i zákaz zpřístupnění neoprávněným osobám ve vztahu k poskytnutým osobním údajům.
  2. Jedná se zejména o tyto kategorie příjemců:
   • Osoby podílející se na dodání služby (např. zaměstnanci Správce)
   • Orgány veřejné moci (např. správní orgány)
   • Poskytovatelé údržby informačního systému a jiných IT služeb
   • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta
  3. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

  VII. Doba zpracování a uložení osobních údajů

  1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (obvykle po dobu 10 let od ukončení smluvní vztahu) a po dobu nezbytnou k naplnění jiného výše uvedeného účelu jeho zpracování nebo po dobu stanovenou platnými právními předpisy (zejm. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a GDPR)
  2. Po skončení doby zpracování osobních údajů jsou osobní informace v elektronické podobě smazány a osobní údaje v tištěné podobě protokolárně skartovány.

  VIII. Práva subjektu údajů

  1. Subjekt údajů má vůči Správci následující práva a Správce umožňuje výkon těchto práv:
   • Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
   • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR
   • Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) dle čl. 17 GDPR
   • Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
   • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
   • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR

  Všechna tato výše uvedená práva můžete uplatnit na e-mailové adrese: recepce@aduz.cz.

  2. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, v případě, že se klient domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

  3. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

  IX. Povinnosti Správce a odpovědnost (Podmínky zabezpečení osobních údajů)

  1. Správce provádí zpracování osobních údajů dle zásad na zákonnosti, korektnosti, transparentnosti a bezpečnosti ochrany osobních údajů a činí veškerá vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů a na ochranu před zpřístupnění neoprávněným osobám nebo jejich zneužitím.
  2. Správce přijal příslušná technická opatřená, aby veškeré osobní údaje v elektronické podobě v interních systémech společnosti uchovávány zabezpečeně. Osobní údaje v tištěné podobě jsou uchovávány v zabezpečených prostorech a mají k nim přístup pouze pověřené osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností pro Správce. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost a tato povinnost je zákonně nebo smluvně garantována.
  3. Správce provádí interní audit osobních údajů, které zpracovává, a výstupy tohoto auditu zapracuje do těchto zásad a promítne do procesů, které se týkají zpracování osobních údajů. V rámci interního auditu posoudí především vliv na ochranu osobních údajů, jejich rozsah, účel a dobu uchování.
  4. Správce je povinen ohlásit veškeré úniky či ohrožení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl.
  5. Správce zajišťuje dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů jeho společností, zaměstnanci a v případě dodavatelů – externích zpracovatelů osobních údajů má smluvně zajištěny záruky odpovídající ochrany dle čl. 28 GDPR.

  Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.

  GDPR

  Najdete nás

  Potoky 5431, Zlín 760 01
  Česká republika

  OBRAŤTE SE NA  NÁS

  Zastihnete nás

  Po – Čt 7 - 17.00
  Pá 7 - 15.00

  Chcete být v obraze?

  Přihlaste se k odběru