Daňový řád

Zákon č. 280/2009 Sb.

Tento zákon upravuje postup správců daní ale i práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní. Správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Základem je daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování podané daňovým subjektem.

Předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem veřejného rozpočtu. Tím se rozumí státní rozpočet, státní finanční aktiva nebo rezervní fond organizační složky státu, rozpočet územního samosprávného celku, rozpočet státního fondu nebo Národní fond, rozpočet EU, případně další rozpočty stanovené zákonem.

Daň je peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek či další peněžité plnění.

Daň zahrnuje rovněž daňový odpočet, daňovou ztrátu nebo jiný způsob zdanění a příslušenství daně (úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280

Najdete nás

Potoky 5431, Zlín 760 01
Česká republika

Zastihnete nás

Po – Čt 7 - 17.00
Pá 7 - 15.00